top of page

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Weerts Tuinonderhoud, gevestigd te Sittard, hierna te noemen Weerts Tuinonderhoud.

1.2 De werkzaamheden worden of wel in regiewerk of wel in aangenomen werk uitgevoerd. Onder regiewerk wordt verstaan daggeld werk, waarbij het daadwerkelijke aantal uren wordt gefactureerd, zonder vooraf aangenomen richtprijs.

2. De offerte

2.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht zal Weerts Tuinonderhoud zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht Weerts tuinonderhoud al deze relevante informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Weerts Tuinonderhoud aan de opdrachtgever vooraf de offertekosten en de ontwerpkosten bekend.

2.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en geldt gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

Onder uurtarief wordt de vergoeding voor het door een persoon verrichten van werkzaamheden gedurende een uur inclusief btw. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Weerts Tuinonderhoud voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

2.3 Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen door Weerts Tuinonderhoud of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

4. De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk

4.2 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de cliënt de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum of een mail stuurt naar Weerts Tuinonderhoud waarin hij aangeeft akkoord te gaan met de offerte en in te stemmen met de algemene voorwaarden, te vinden op de website van Weerts tuinonderhoud op de pagina “Algemene voorwaarden”

4.3 a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

       b. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.

4.4 De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de cliënt er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.

5. Aangenomen werk

5.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

5.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

6. Verplichtingen van Weerts Tuinonderhoud

6.1 Weerts Tuinonderhoud is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepaling van de overeenkomst uit te voeren.

6.2 Weerts Tuinonderhoud aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient bij de aanvang van de werkzaamheden over alle benodigde vergunningen,ontheffingen te beschikken die nodig zijn om het werk uit te voeren.

a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Weerts Tuinonderhoud tijdig kan beschikken over:

b. het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslagen en/of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enzovoorts

7.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

7.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

7.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Weerts Tuinonderhoud voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Extra onvoorziene kosten

8.1 In alle gevallen wordt door Weerts Tuinonderhoud onder “grond” verstaan: niet verontreinigde grond. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of mee gewaarmerkte analyses.

9. Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Weerts Tuinonderhoud om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. Daarbij moet wel sprake zijn van voor opdrachtgever redelijke termijn, indien er werkzaamheden aan derden worden uitbesteed.

10. Prijzen

10.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elke van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

10.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

10.3 Spoed eisende werkzaamheden die uitgevoerd worden buiten de normale werktijden zoals op zon en feestdagen, 24/7 diensten wordt bovenop het uurtarief een toeslag van 100% gerekend.

11. Meer- en minderwerk

11.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

11.3 Door Weerts Tuinonderhoud te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12. Annuleren

12.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de (natuurlijke) goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Weerts Tuinonderhoud reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Weerts Tuinonderhoud gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Weerts Tuinonderhoud als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Weerts Tuinonderhoud te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of de weigering van de (natuurlijke) goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Weerts Tuinonderhoud zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

12.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Weerts Tuinonderhoud schriftelijk anders is overeengekomen.

13 Oplevering en garanties

13.1 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Weerts Tuinonderhoud niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

13.2 Weerts Tuinonderhoud geeft een garantie voor maximaal een groeiseizoen, met een maximum van 8 maanden. Onder groeiseizoen wordt verstaan de periode in een kalenderjaar, gerekend van maart tot en met november.

14 Reclame

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de (natuurlijke) goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Weerts tuinonderhoud terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

14.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van de levering c.q. de oplevering Weerts Tuinonderhoud wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14.3 Weerts Tuinonderhoud dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14.4 Indien de reclame naar het oordeel van Weerts Tuinonderhoud juist is, zal Weerts Tuinonderhoud hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde (natuurlijke) goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, dan wel opnieuw geleverd en of geplant.

15 Aansprakelijkheid

15.1 Weerts Tuinonderhoud is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld vallen eveneens niet onder de aansprakelijkheid van Weerts Tuinonderhoud.

Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en normale behandeling van de geleverde zaken worden niet vergoed, omdat hierbij nimmer aansprakelijkheid aanvaard kan worden door Weerts Tuinonderhoud. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout en plant aantastend ongedierte en dergelijke zijn nimmer voor rekening van Weerts Tuinonderhoud. Tenslotte is Weerts Tuinonderhoud nimmer gehouden tot vergoeding van enige andere van buiten afkomende schadeoorzaak.

15.2 Weerts Tuinonderhoud is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Weerts Tuinonderhoud of van hen, die door Weerts Tuinonderhoud te werk zijn gesteld op de door Weerts Tuinonderhoud opgedragen werk(en).

15.3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Weerts Tuinonderhoud.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Weerts Tuinonderhoud is aansprakelijk voor de aantoonbare schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Weerts Tuinonderhoud, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

16.2 Weerts Tuinonderhoud is niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

16.3 Weerts tuinonderhoud is niet aansprakelijk voor schade aan planten en andere begroeiing ten gevolge van het snoeien of kappen van een boom of struik, hierbij een radius van 10 meter aanhoudend gemeten vanaf de stam van desbetreffende boom of struik.

17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Zolang Weerts Tuinonderhoud geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Weerts Tuinonderhoud.

17.2 Weerts Tuinonderhoud heeft het recht deze goederen / zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken / goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

17.4 Alle materialen en middelen die bij de opdrachtgever op het werk worden aangeleverd dienen 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan aan Weerts Tuinonderhoud.

18 Wanprestatie en ontbinding

18.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Weerts Tuinonderhoud ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, die overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19 Opschorting

19.1 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. 10.3 Indien na het oordeel van Weerts Tuinonderhoud de uitvoering van de werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten. Hierbij heeft Weerts Tuinonderhoud het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

20 Betaling

20.1 De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde terugvordering in mindering te brengen c.q. te compenseren.

20.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, dan is Weerts Tuinonderhoud bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Weerts Tuinonderhoud geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

20.3 Weerts Tuinonderhoud is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de op drachtgever de wettelijke rente per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

20.4 Weerts Tuinonderhoud is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaak te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerdert met de rente, met een minimum van € 125,--. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Weerts Tuinonderhoud zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

20.6 Bij offertes boven de € 1000,= dient 50% van het totaalbedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang werkzaamheden voldaan te zijn aan Weerts Tuinonderhoud.

21 Niet-tijdige betaling

21.1 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Weerts Tuinonderhoud na het verstrijken van de termijn een laatste betalingsherinnering zendt en daarmee de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

21.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Weerts Tuinonderhoud gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rechte plus 1%.

21.3 Bij niet tijdige betaling heeft Weerts Tuinonderhoud het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

21.4 Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de opdrachtgever

22 Klachten

22.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Weerts Tuinonderhoud tijdig en uiterlijk binnen 5 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van een klacht kan het gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

22.2 Weerts tuinonderhoud heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking.

23 Geschillen en toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst tussen Weerts Tuinonderhoud en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Weerts Tuinonderhoud en de opdrachtgever zijn onderworpen aan de beslissingen van de volgens de wet bevoegde rechter

bottom of page